Thẻ: trả nợ tào quan

Trả nợ tào quan là trả nợ tiền ở nơi địa phủ. Nghi lễ trả nợ tào quan cũng xuất hiện trong tín ngưỡng thờ Tam Phủ Tứ Phủ

Bài viết mới