Thẻ: Bài Văn Khấn Tứ Phủ

Bài văn khấn Tứ Phủ là bài văn khấn được sử dụng trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ Phủ của người Việt Nam. Tín ngưỡng này thờ cúng các Mẫu đại diện cho bốn phủ, bao gồm Thiên Phủ (Trời), Địa Phủ (Đất), Nhạc Phủ (Rừng núi), và Thoải Phủ (Nước). Mỗi phủ có một vị Thánh Mẫu cai quản và các vị thần linh khác nhau

Bài viết mới