Thẻ: Điềm Báo

Điềm báo là một hiện tượng, dấu hiệu được cho là báo trước tương lai. Điềm báo có thể mang ý nghĩa tích cực hoặc tiêu cực, tùy thuộc vào ngữ cảnh và cách diễn giải của người xem

Bài viết mới