Thẻ: Kiêng

Kiêng có thể được hiểu là việc tránh làm một số hành động, ăn một số loại thực phẩm, hoặc tham gia vào một số hoạt động nhất định vì lý do văn hóa, tôn giáo, hoặc tín ngưỡng

Bài viết mới