Thẻ: Tứ Phủ

Tứ Phủ là một khái niệm trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, đặc biệt là trong đạo Mẫu Tam Tứ Phủ. Tứ Phủ đại diện cho bốn yếu tố tự nhiên chính và được tổ chức thành bốn phủ, mỗi phủ có một vị thánh mẫu và các vị thần linh khác nhau

Bài viết mới