Thẻ: Tứ Phủ Vạn Linh

Tứ Phủ Vạn Linh là một phần quan trọng của tín ngưỡng thờ Mẫu trong văn hóa Việt Nam, đại diện cho sự tôn kính và thờ cúng không chỉ bốn phủ chính mà còn bao gồm tất cả các vị thần linh và linh hồn khác. Hệ thống tín ngưỡng này giúp con người tìm kiếm sự cân bằng, hài hòa và bảo vệ trong cuộc sống, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị tinh thần và văn hóa của dân tộc Việt Nam

Bài viết mới